Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) on kliendi huvide esindaja ning MEDE kindlustusmaakler vahendab eeskätt ettevõtetele (äriklientidele, äriühingutele või asutustele) kindlustuslepingute (sh poliiside) sõlmimist järgmistes kahjukindlustuse liikides ja alaliikides, vt alltoodud tabelis:


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes on isik nõustunud, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee


Mede Kindlustusmaakler OÜ (lüh MEDE) – MEDE kindlustusmaakler vahendab järgmisi kindlustuslepinguid:
1 Ettevõtte varakindlustus, sh FLEXA (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft- insurance) jm esmaste (primaarsete) loetletud riskide kindlustus.
2 Ärikatkestuse kindlustus jm kaasnevate teiseste (sekundaarsete) lisariskide kindlustus.
3 Vastutuskindlustus, mh üldine-, ehitise valdaja-, tootja-, erialane-, tööandja- jm koguriski-vastutuskindlustus.
4 Finantsriskide kindlustus (sh garantiikindlustus).
5 Ehitus- ja montaažiriskide koguriskikindlustus (ehitusettevõtja ehitusriskide koguriskikindlustus ehk ehituskindlustus või ehitustööde kindlustus
CAR – Construction All Risk / paigaldusriskide ehk paigaldustööde kindlustus ehk paigalduskindlustus EAR – Erection All-Risk).
6 Seadmete ja masinate (välise kahju) koguriski-kindlustus (ettevõtja seadmete ja masinate kindlustus ehk masinarikkekindlustus
CPM – Contractor’s Plant and Machinery).
7 Masinate (sisemise) purunemise koguriskikindlustus (MB – Machinery Breakdown).
8 Muude tehniliste riskide koguriskikindlustus, mh elektroonikaseadmete kindlustus (EEI – Electronic Equipment Insurance, sh meditsiini-seadmete-, IT-seadmete, andmebaaside jms küberkindlustus ehk küberriskikindlustus või küberriskide kindlustus).
9 Vedaja vastustuskindlustus (CMR) ja mh n-ö tolliriskide kindlustus (TIR); vastavalt: Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) ja TIR konventsioon – Transport Internationaux Routier (rahvusvahelised kaubaveod).
10 Veosekindlustus (vastavalt Institute Cargo Clauses – ICC; mh koguriskikindlustus ICC(A); loetletud riskide paketid: ICC(B), ICC(C), jm) ühekordse ja korduva veose kindlustamiseks.
11 Õnnetusjuhtumikindlustus
12 Reisikindlustus
13 Eravarakindlustus
14 Vabatahtlik sõidukikindlustus (kasko – casco)
15 Kohustuslik liikluskindlustus (LKindlS)
16 Muu kahjukindlustus (sh põllumajandusriskide-, veesõidukite-, jm kindlustus).


MEDE kindlustusmaakler selgitab, et ülaltoodud tabelis ja selle eelnimetatud loetelus olevad kindlustatavad kahjukindlustuse liigid ning alaliigid on ühtlasi olulised märksõnad ehk võtmesõnad (keywords) – käimaks riskihindamise käigus läbi ettevõtte olulised riskid ja aitamaks välja selgitada kliendi kindlustushuvi.