Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) sise-eeskirjad, vt väljavõte:

p 15.2. Majandusaasta aruande avaldamise kohustus, majandusaastale järgneva aasta 1. mail
MEDE teeb majandusaasta aruande kättesaadavaks oma asukohas ja veebilehel selle olemasolul (kodulehel: www.mede.ee ) kahe nädala jooksul pärast üldkoosolekul kinnitamist, kuid hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 1. mail (KindlTS § 193 lg 5).


Mede Kindlustusmaakler OÜ 2023. majandusaasta aruanne, vt:


Mede Kindlustusmaakler OÜ 2022. majandusaasta aruanne, vt:


Mede Kindlustusmaakler OÜ 2021. majandusaasta aruanne, vt:


Mede Kindlustusmaakler OÜ 2020. majandusaasta aruanne, vt:



Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee