Väljavõte Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) sise-eeskirjadest:

2.3. Kliendi kindlustushuvi on tema tahe võtta kindlustuskaitse alla (kindlustada) kindlustatav objekt ehk kindlustusobjekt (ese või isik), sh kliendi vajadustest lähtuvad nõudmised kindlustuslepingule (KindlTS § 221 alusel) ja mh kindlustushuvi on kindlustusvõtja huvi kindlustada ennast kindla kindlustusriski vastu (VÕS § 478 lg 1) ning kindlustatud objekt on kindlustatud ese või kindlustatud isik (VÕS § 424 mõistes).

2.4. Kindlustushuvi väljaselgitamise kohustus tähendab üldjuhul kindlustuse turustaja jaoks õigusaktides sätestatud korras kliendile lepingueelse teabe esitamist ja mõistlike jõupingutuste tegemist, et omalt poolt kaasa aidata tingimuste loomisele selleks, et klient saaks hinnata sõlmitava kindlustuslepingu sobivust isikliku kindlustushuviga. Samuti seda, et kindlustuse turustaja teeb kõik enda poolt võimalikud mõistlikud pingutused suunamaks klienti kindlustushuvi võimalikult selgelt avaldama ning pakub sellisele huvile võimalikult vastavat kindlustuslepingut.

Väljavõte: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 12.3.

2.5. Kindlustuse turustajal on kindlustushuvi väljaselgitamisel õigus eeldada, et klient teab kindlustuslepingu sõlmimisel oma kindlustushuvi, esitades selle kohta õiget informatsiooni ja küsides vajadusel lisateavet. Kindlustuslepingu sõlmimise otsustab klient, kes hindab kindlustuse turustaja poolt esitatud teabe ja hoiatuste põhjal kindlustuslepingu sobivust oma isikliku kindlustushuviga ning vastutab lepingu sõlmimisega kaasnevate tagajärgede eest. Eelnimetatu ei muuda olematuks kindlustuse turustaja kohustusi, mis on seotud kindlustusvõtja kindlustushuvi ja kindlustuslepingule esitatavate nõudmiste väljaselgitamisega.

Väljavõte: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 12.5.

2.6. Juhul kui pakutav kindlustusleping ei vasta täielikult kliendi poolt avaldatud kindlustushuvile, siis kindlustusandja peab MEDE-t ja MEDE omakorda klienti sellest hoiatama.

Vastavalt kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 12.7.

2.6.1. Kindlustuse turustaja on kindlustusandja ning KindlTS §-s 174 nimetatud kindlustusmaakler ja kindlustusagent (vastavalt KindlTS § 5 lg 3).

….
2.12. Kliendi kinnitus kindlustushuvi kohta.
MEDE küsib kliendi käest kokkuvõtlikku kinnitust, kas MEDE on kliendi kindlustushuvist õigesti ning piisavalt aru saanud ning kas klient soovib (on valmis), et MEDE saadab kindlustusandjatele (kindlustusseltsidele) pakkumuskutsed (vastavalt VÕS § 16 lg 1 Pakkumus ehk ofert) või pakkumiskutsed ning vahendab kliendile (siduvad) kindlustuspakkumused või kindlustuspakkumised temaga eelnevalt kokkulepitud kindlustuskaitse ulatuses ja viisil.

….
3.1.1. MEDE-l on kindlustushuvi väljaselgitamise kohustus.
Kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmaakleri vahendusel on kliendi kindlustushuvi väljaselgitamise kohustus kindlustusmaakleril ja kindlustushuvi väljaselgitamise kohustust kindlustusandjal ei ole.

Vastavalt KindlTS § 221 lg 2. Väljavõte: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 12.2.


Alljärgnev väljavõte on tehtud E.15.02.2021.

KindlTS § 221.Kliendi kindlustushuvi ja nõudmiste väljaselgitamisega seotud kohustused

(1) Kindlustusandja peab iga kord enne kindlustuslepingu sõlmimist ja äratuntava vajaduse korral ka enne sõlmitud kindlustuslepingu muutmist selgitama kliendi antud teabe põhjal välja tema kindlustushuvi ja nõudmised kindlustuslepingule, soovitama enda pakutavate kindlustuslepingute hulgast kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele kõige paremini vastavat kindlustuslepingut ning andma kliendile piisavaid selgitusi vastavalt kindlustuslepingu keerukusele ja kliendi tüübile, et klient saaks teha kindlustuslepingu sõlmimise kohta teadliku otsuse.
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmaakleri vahendusel ning võlaõigusseaduse § 427 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kindlustuslepingute sõlmimisel.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee