Mede Kindlustusmaakler OÜregistrikood: 14215744, kontode loetelu SEB pangas – AS SEB Pank, vt:

  • IBAN: EE511010220260925229 Mede Kindlustusmaakler OÜ – arvelduskonto (majandustegevus).
  • IBAN: EE261010220285494227 Mede Kindlustusmaakler OÜ – kindlustusmaksete konto (KindlTS § 180 lg 1).

[ENG: the SEB bank SWIFT Code (BIC) is: EEUHEE2X]


  • Eelnimetatud, MEDE kindlustusmaksete kontol olevaid vahendeid ei või MEDE kasutada ning ei kasuta oma majandustegevuses, need ei kuulu vahendaja pankrotivarasse ja neile ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses kindlustusmaakleri vastu (vastavalt KindlTS § 180 lg 2).
  • Kliendi poolt Mede Kindlustusmaakler OÜ-le tasutud kindlustusmaksed loetakse kindlustusandjale tasutuks olenemata sellest, kas MEDE on need kindlustusandjale edastanud või mitte. Kui kindlustusandja maksab kindlustushüvitist MEDE kaudu, loetakse hüvitis väljamakstuks, kui kindlustatu või soodustatud isik on hüvitise kätte saanud (vastavalt KindlTS § 180 lg 3).
  • Ülalnimetatu kohaldatakse ka juhul, kui kindlustusmakse on tasunud kolmas isik võlaõigusseaduse (VÕS) § 455 sätestatu kohaselt (KindlTS § 180 lg 4).

Ülaltoodu on väljavõte MEDE sise-eeskirjadest ja MEDE raamatupidamise sise-eeskirjast.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee