Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) on kindlustusmaaklerina sõlminud vahendaja kohustusliku vastutuskindlustuslepingu [ENG: obligatory: „Professional, Liability Insurance – Estonian Insurance Brokers.“] vastavalt KindlTS § 179.


  • Vt väljavõte KindlTS § 179 lg 1:

(1) Kindlustuse turustamisest tuleneva kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks peab vahendaja sõlmima kohustusliku vastutuskindlustuslepingu järgmistel tingimustel:

1) kindlustusjuhtumiks on vahendaja või tema esindaja poolt kindlustuse turustamisest tuleneva kohustuse rikkumisega varalise kahju tekitamine turustatud kindlustuslepingu järgsele kindlustusvõtjale, kindlustatule või soodustatud isikule;

2) kindlustussumma on vähemalt 1 300 380 eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta ja 1 924 560 eurot aastas kõigi esitatud nõuete kohta;
….


  • Mede Kindlustusmaakler OÜ (lüh MEDE) poolt vastavalt KindlTS § 179 sõlmitud kohustusliku kehtiva vastutuskindlustuslepingu vastutuskindlustusandja kontaktandmed on alljärgnevad:

[ENG: If You have a claim, please notify the claims department in writing using the following contact details:]

(EST) Kindlustusjuhtumi (kahjujuhtumi) korral palun teatage sellest kirjalikult kahjukäsitluse osakonnale, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Skadeafdelingen (kahjukäsitluse osakond)
CNA Insurance (Denmark)
Hammerensgade 6, 1. sal
1267 København K
Danmark
or email: skade@cnahardy.com    

Anglo Lombarda Insurance brokers
Borgo Cavour 71 – 31100 Treviso, Italy
or: Via Luca Giordano, 51 – 80129 Napoli, Italy
or email: sinistri@anglolombarda.it


  • Väljavõte MEDE sise-eeskirjadest, vt:

5.3.1. Vastutuskindlustusleping.
MEDE teavitab enne maaklerilepingu sõlmimist mh klienti, et MEDE on sõlminud vahendaja kohustusliku vastutuskindlustuslepingu (vastavalt KindlTS § 179) ning MEDE (kindlustusmaakler) esitab kliendile oma kehtiva vastutuskindlustuslepingu järgse kindlustusandja või garantiilepingu järgse garantiiandja ärinime ja kontaktid (vastavalt KindlTS § 192 lg 1 p 7).Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee