Eesmärk

  • Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) eesmärk on kliendi huvide esindajana aidata riskiteadlikel ettevõtetel terviklikult hinnata ja määrata enda olulised riskid ning kindlustushuvi, maandamaks vajalik ja mõistlik kindlustatav riskiosa.
    MEDE vahendab (n-ö läbipaistva maakleritasu eest) mh keerukamate kahjukindlustuse liikide kindlustuslepinguid, sh ka näiteks tehniliste- ja varakindlustuse riskidega kaasnevate ärikatkemise lisariskide, samuti erialase tsiviilvastutuskindlustuse riskide ning finantsriskide maandamiseks.
  • MEDE vahendab kahjukindlustuse lepinguid.
  • MEDE ei vahenda elukindlustuse lepinguid.
  • MEDE tegutseb kindlustusmaaklerina, mitte edasikindlustusmaaklerina.

Lisainfo

Ettevõtetele (äriklientidele ehk äriühingutele või asutustele) mõeldud ettevõttekindlustus saab tehniliste riskide kindlustuse ja/või ettevõtte varakindlustuse vm kahjukindlustuse liikides täiendavalt sisaldada lisariskide maandamist. Mh näiteks erinevate koguriskikindlustuse (all-risk insurance) või valikriski kindlustuse (valikriskikindlustus ehk loetletud riskide kindlustus) allnimetatud lisariskidena. Oluline on arvestada, et lisarisk kindlustatakse ehk lisa-kindlustuskaitse sõlmitakse tavajuhul ainult koos põhiriskiga, millega seoses lisariski kantakse ning sama kindlustusandja ning kindlustusobjekti kindlustuslepingus, mitte eraldiseisva kindlustuskattena.

Kindlustusandjate (-seltside) kindlustuslahendused on erinevate liiginimede all: ärikatkemise kindlustus ehk äritegevuse katkemise kindlustus ehk majandustegevuse katkemise kindlustus (ärikatkemise risk) – ärikatkestuskindlustus (ärikatkestuse risk) – nn ettevõtte katkemise kindlustus või ettevõtlustulu kindlustus, vt: business interruption insurance (business income insurance).

Vastavalt KindlTS § 12 Kahjukindlustuse liigid ja alaliigid on, sh finantsriskide kindlustus – finantsriskikindlustus p-des: 14) krediidikindlustus; 15) garantiikindlustus; 16) finantskahjude kindlustus.

KindlTS lisa Kahjukindlustuse alaliigid on, p-des: 6. Krediidikindlustuse alaliigid; 7. Garantiikindlustuse alaliigid; 8. Finantskahjude kindlustuse alaliigid.


Täpsemalt: alltoodu on väljavõte Mede Kindlustusmaakler OÜ (lüh MEDE) sise-eeskirjadest ja teabedokumendist enne maaklerilepingu sõlmimist – vt MEDE kindlustusmaakleri teabelehed, mh kindlustusmaakleri teabedokument (teabeleht) enne maaklerilepingu sõlmimist.

Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) on juriidiline isik, kes tegeleb tasu eest maaklerilepingu alusel kindlustuse turustamisega, kasutades oma parimat kutseoskust, eesmärgiga soovitada ja vahendada kliendile objektiivse ning sõltumatu analüüsi alusel kindlustuslepingut, mis vastab kõige paremini kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele, vastavalt kindlustustegevuse seaduse (lühend – KindlTS) § 174 lg 1.

Vastavalt: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele p 10.1. ning p 15.2. – on kehtestatud Finantsinspektsiooni juhatuse 14. oktoobri 2019 otsusega nr 1.1-7/135, kokku 16 lk.


MEDE (kindlustusmaakler) esindab kliendi huve, st MEDE on kliendi (kui kindlustusvõtja) huvide esindaja kindlustusandja (kindlustusseltsi) ees, turustades kliendile kindlustuslepinguid (objektiivse ja) sõltumatu analüüsi alusel (KindlTS § 192 lg 1 p 2).

MEDE on sõltumatu, sest et MEDE ei oma osalust mitte üheski kindlustusandja ettevõttes ning mitte ükski kindlustusandja ei oma osalust MEDE-s ja MEDE teeb kindlustusseltsidega (kindlustusandjatega) koostööd vaid niivõrd, kui see on kindlustusvahenduseks vajalik.


MEDE on kindlustusmaaklerina kindlustusvahendaja (KindlTS § 174 lg 3) ning ühtlasi ka kindlustuse turustaja (vastavalt KindlTS § 5 lg 3).

MEDE-le kohaldub ka võlaõigusseaduse – (lühend) VÕS § 658 lg 1 ja lg 2 maakleri tähendus.

MEDE põhitegevus on kindlustusmaakleri tegevus (KindlTS § 185 lg 1), vt täpsemalt allpool p 11.1.


MEDE tegutseb kahjukindlustuse lepingute vahendajana (KindlTS § 12 Kahjukindlustuse liigid ja alaliigid).

MEDE ei vahenda elukindlustuse lepinguid (KindlTS § 13 Elukindlustuse liigid).

MEDE tegutseb kindlustusmaaklerina, mitte edasikindlustusmaaklerina (KindlTS § 2 lg 2 ja § 3 lg 1 ning § 14).
Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee