Kõige väiksema kindlustusmakse summaga kindlustuspakkumus ei pruugi olla parim valik. Hoopis tähtsam on kindlustuskaitse terviklik ulatus, mitte kindlustusmakse (ehk -preemia) suurus, sest et väike või üldse puuduv kindlustuskate võib kahjujuhtumi korral n-ö saatuslikuks saada. Oluline on ka kindlustusseltsi võimekus kiiresti ja ladusalt võimalikku kahjujuhtumit menetleda ning samuti kaitse muud tingimused, mh nt: omavastutuse suurus või omavastutuste määrad; kindlustussummad ja alakindlustuse või esimese riski kindlustuse kohaldamine; loetletud riskide kaitse või koguriskikindlustus; kaetud riskide välistused; lisakatte tingimuslikkus ning hüvitispiir; kindlustuskaitse laiendused või kitsendused; kahjueelse olukorra taastamise või hüvitamise kord jms.

Miks üldse kindlustuspoliis sõlmitakse? Sageli lepingupartneri soovil, nt krediidiandja poolt tagatise kindlustamiseks vm sunnitud juhul. Kuid ikkagi peab silmas pidama järgmist. Laenuandja või liisinguandja võib isegi üsna nn tühja poliisi aktsepteerida, kuid see kindlustusvastutus laenusuhtes jääb ometigi kliendi (kui kindlustusvõtja) ning tema esindajate kanda ja tehtud kindlustustöö kvaliteet selgub peale kahjujuhtumit. Lisaks asjata kulutatud rahale on eriti ohtlik, kui nn tühi poliis (ehk vähegi piisava katteta kindlustusleping) annab ka kaitstuse illusiooni ning valed riskijuhtimise otsused, eeldused või järeldused, mh “kunagi pole ju midagi juhtunud”.

Kindlustusandja (ehk -selts) väljastab pakutava kindlustuslahenduse tavaliselt siduva pakkumusena (vastavalt VÕS § 16 lg 1 pakkumus ehk ofert) ja selle sobivusel klient (kui kindlustusvõtja) kinnitab kindlustusmakse tasumisega kindlustuslepingu sõlmimise (sh poliisile märgitavate andmete õigsuse). Selts võib kliendile väljastada ka mittesiduva pakkumise – sellist ettepanekut loetakse ettepanekuks esitada pakkumus (vastavalt VÕS § 16 lg 2); nt pakkumist täiendavate variantide, kindlustuskatte erinevate võimalike laienduste vm kohta – täpsustamaks kliendi kindlustushuvi.


Väljavõte Finantsinspektsiooni (lüh FI) kehtestatud Nõuded kindlustuse turustamisele:

10. Parima kindlustuslepingu soovitamine kindlustusmaakleri poolt

10.1.Kindlustusmaakler, kasutades oma parimat kutseoskust, on kohustatud kindlustustegevuse seaduse (lüh KindlTS) § 181 lõikes 6 sätestatud vormis soovitama kliendile esitatud kindlustuspakkumuste seast kindlustuspakkumust, mis vastab enim kindlustusmaaklerile avaldatud kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele.

10.2.Parima kindlustuspakkumuse väljavalimise aluseks peab olema kindlustusleping tervikuna kogu selle oluliste tingimustega, mida hinnatakse lähtudes kliendi kindlustushuvist. Juhul, kui klient ei ole kindlustusmaaklerile andnud teistsuguseid juhiseid, siis parima kindlustuslepingu väljavalimise aluseks ei saa olla pakutava kindlustuslepingu mõni üksik komponent, nt kindlustusmakse suurus, omavastutuse suurus või muu taoline üksik oluline näitaja, kui tervikuna ei ole tegemist parima pakkumisega, arvestades kindlustusmaaklerile avaldatud kliendi kindlustushuvi ja nõudmisi.

10.3.Parima kindlustuslepingu väljavalimise kaalutlused peavad kliendile olema esitatud selgelt, üheselt mõistetavalt ja lihtsasti arusaadavalt.


Väljavõte Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) sise-eeskirjadest:

MEDE peab iga kord enne kindlustuslepingu sõlmimist ja (äratuntava) vajaduse korral ka enne sõlmitud kindlustuslepingu muutmist mõistliku aja jooksul (KindlTS § 192 lg 2), mh tegema järgmist:

3.2. esitama kliendile piisava hulga kindlustusandjate pakkumuste hulgast (sõltumatu analüüsi alusel, kindlustusobjekti riskide maandamiseks, valikuks) vähemalt kolme kindlustusandja võrdlevad pakkumused, välja arvatud, kui tulenevalt kliendi juhisest, kindlustusriski eripärast, kindlustusandjate pakkumuste vähesusest või muust sellesarnasest põhjusest ei ole see mõistlikke pingutusi tehes ja kindlustusmaaklerilt oodatavat hoolsust rakendades võimalik (vastavalt KindlTS § 192 lg 2 p 5).

3.2.1.Ülalnimetatud valiku aluseks olevate kindlustuspakkumuste hulk on üldjuhul piisav, kui see võimaldab välja valida, enim kliendi kindlustushuvile vastavad, vähemalt kolme kindlustusandja pakkumused.
(Vastavalt, kasutatud dokumendid allpool, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 9.2.)

3.2.2.MEDE võib kliendile esitada vähem kui kolm kindlustuspakkumust (sh lisariskide osas), juhul kui vajalikku MEDE hoolsuskohustuse määra arvestades, tulenevalt kliendi juhisest, kindlustusriski eripärast, kindlustusandjate pakkumuste vähesusest või muust sellesarnasest põhjusest ei ole see mõistlikke pingutusi tehes ja kindlustusmaaklerilt oodatavat hoolsust rakendades võimalik. Pakkumused peavad olema kliendile esitatud vastavalt kindlustustegevuse seaduse (lüh KindlTS) § 181 lõikes 6 sätestatud vormis. Kindlustusmaakler peab põhjendama kliendile vähem kui kolme kindlustusandja pakkumuse esitamist.
(Vastavalt, kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 9.1.)

3.2.3.Ülalnimetatud olukord saab tekkida näiteks juhul, kui kindlustusobjekti riskihindamine on tavapärasest keerukam, ajamahukam ja kulukam (vajaduse korral mh arvestades kindlustusandja riskihindajate/underwriter´ite olulisi transpordikulusid jms) ja/või on kindlustusriski pakkujaid vähe ja/või rakendatakse riski piirangule ja/või välistusele kindlustuskaitse kitsamat erisust, mida pakuvad vaid vähesed kindlustusandjad.

3.2.4.Eelnimetatud juhul (võimalikult varakult ja mh kliendi pettumust ennetavalt) MEDE selgitab ning põhjendab kliendile, miks pakkumuste arv (kolmest) väiksem on.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee