Väljavõte Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) sise-eeskirjadest:

2.7. MEDE selgitab enne kindlustuslepingu sõlmimist (nõustamistegevuses) koostöös kliendiga välja, missugused on kindlustusobjektiga seotud riskid ja kui suure osa (missuguste riskide realiseerumise vastu) soovib klient (kui kindlustusvõtja) nendest riskidest kindlustuskaitse alla võtta.
Selleks annab MEDE kliendile piisavaid selgitusi (mh ülevaate sobivate kindlustusliikide kohta) või põhjendusi, vastavalt kindlustuslepingu keerukusele ja kliendi tüübile, et klient saaks teha kindlustuslepingu sõlmimise kohta teadliku otsuse.

Väljavõte: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 12.1.

2.8. MEDE selgitab kliendile kindlustuslepingu olulisi tingimusi, milleks on mh tingimused, mis võivad oluliselt mõjutada kliendi majanduslikku käitumist ning mille suhtes võib eeldada kliendi mõistlikku huvi, näiteks: riskide loetelu, kindlustusmakse suurus, kindlustuslepingu piirangud ja välistused, hüvitamata jätmise alused jmt.

Väljavõte: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 8.3.

2.9. Riskihindamine.
Koostöös, nõustamistegevuses MEDE-ga, hindab klient riske kaalutletult (teostatakse riskihindamine), sest et selliselt, vaid piisava süvenemise korral, selgub kliendile vajalikul ammendaval määral arusaadav ning tema jaoks õigustatud kindlustushuvi.
Klient valib kindlustatava objekti (kindlustatava eseme ja/või kindlustatava isiku) kindlustatavate riskide hulgast optimaalse kindlustuskaitse ulatuse ning mh kindlustusliigid.
Klient määrab riskide loetelu (sh esmased riskid ning nendest lähtuvad teisesed ja/või kaasnevad lisariskid) ning klient kinnitab tema poolt kaalutletud ning määratud kindlustusväärtused ja/või kindlustussummad (mh vähendamaks alakindlustuse ohtu ning samas vältimaks kindlustatava kindlustusriski mitmekordset kindlustust ja ülekindlustuse tarbetut lisakulu kliendile) ning kliendi soovitud omavastutuse määrad ja vajaduse korral ka soovitav kindlustusterritoorium vm kliendi jaoks oluline.

2.10. MEDE pöörab kliendi (kui kindlustusvõtja) tähelepanu (personaalselt – kindlustusvõtja esindajate kaupa) iga kindlustusliigi kindlustuskaitse loogikale. Näiteks kas on kahjukindlustuse n-ö loetletud riskidega kindlustus või on nn koguriskikindlustus, milles mh esitletakse kliendile näidetena, mis liiki koguriskikindlustuse (läbi välistuste määratletud kaetud) riskid kindlustuskatte alla jäävad. Samuti piirangutele ning kindlustusvälistustele kindlustustingimustes ja mh nende olulisematele erisustele erinevate kindlustusandjate ning kindlustusliikide kaupa.

2.10.1. MEDE arvestab ühtlasi, et enamus kliente ei tegele (kindlustustehniliste) kindlustusteemadega igapäevaselt, ega oska hinnata võimalusi kindlustatavate riskide maandamiseks ja kliendid enamasti kuni valdavalt vajavad mh selgitusi ka kindlustuse põhimõtete, -liikide ning kindlustusvaldkonna mõistete kohta.

2.10.2. Kindlustusjuhtum ja kindlustusriskid peavad lepingus olema täpselt ja selgelt määratletud. Kindlustusjuhtumi ja kindlustusriskide määratlemine peab toimuma maksimaalselt läbi positiivsete tunnuste (st selgelt peab olema mõistetav, mille vastu on kindlustusvõtja kindlustatud). Negatiivsete tunnuste ehk välistuste kasutamisel tuleb esitada välistuste ammendav ja lõplik loetelu.

Väljavõte: kasutatud dokumendid, p 20.1 Nõuded kindlustuse turustamisele, p 3.2.5.

2.11. MEDE osundab kliendile kindlustusobjektiga ja/või kindlustuslepinguga ja/või kindlustustingimustega seotud asjaoludele, mis võivad muuta riski üldse mittekindlustatavaks või mõjutavad oluliselt kindlustusmakset (ehk kindlustuspreemiat), sh lisariskide kindlustusmakset.

2.11.1. Tegevused mittekindlustatavate riskide maandamiseks.
Äratuntava vajaduse korral teeb MEDE kliendile ettepaneku kindlustusobjekti või kindlustatava eseme olukorra muutmiseks ning selle riskide vähendamiseks, mh näiteks selleks, et selle objekti kindlustuskaitse alla võtmine oleks üldse võimalik ja/või kindlustusmakse oleks väiksem, sest et eelnimetatud juhul täidab MEDE terviklikult ja kaalutletult kliendi õigustatud ootust (sh ka mittekindlustatavate) riskide maandamiseks.

….
2.13.      Riskihindamise küsimustik.
MEDE viib koostöös kliendiga (ning kindlustusandjaga) läbi riskihindamise, sh vajaduse korral: täidab ja/või kinnitab klient vastava riskihindamise küsimustiku, teostatakse kindlustusobjekti külastamine, pildistamine jm olukorra fikseerimine ning kogutakse muu vajalik teave, piisavas vajalikus (vähimas mõistlikus) määras, mis on vajalik riskihindamise (underwriting) teostamiseks ning kindlustusandjalt (kindlustusseltsilt) kindlustuspakkumuste saamiseks.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee