Kas finantsrisk on kindlustatav?

Raha riski ehk rahariski maandamine või rahariskide maandamiseks – rahariskikindlustus – ettevõtte finantsriski kindlustus või finantsriskide kindlustuse – raha tagatisrisk – likviidsusrisk (arveldusrisk) – garantiikindlustuse kindlustuskaitse – vt finantsriskide kindlustamine ehk finantsriskikindlustus. Vt ka finantskahjude kindlustuse alaliigid.

N.B. Finantsrisk on oma mahus (kahjujuhtumite hulga kõrge proportsioonina finantsriskide summasse) enamasti mittekindlustatav risk – st sellist riski ei ole kindlustusandjal enamusel juhtudest mõistlik kanda, v.a tagatisega garantiikindlustus jms.

Ennekõike ei saa kindlustada ega kindlustuskaitse alla võtta investeeringuriski, sest et:

  • selline kahju ei ole reeglina ootamatu (ehk äkiline), vaid finantskahju on enamasti pigem oodatav;
  • finantsriskid (sh investeeringute riskid) alluvad riskijuhi kui investeerija ehk investori tahtele (st riskijuht mõjutab seda protsessi oluliselt – kahju ei ole kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isiku tahtele allumatu);
  • võimalik kahjujuhtum on suuremalt jaolt ette nähtav (finantsriski kahjujuhtum ei ole ettenägematu).

Kindlustus ei ole hasartmäng ega nn võlurohi iga häda vastu, vaid see on üks riskide maandamise leevendavatest viisidest ning ainult umbes üks kolmandik kogu riskidest on kindlustatavad. Kindlustusjuhtumi üleelamine ei ole kannatanule meeldiv sündmus ka kahjukäsitluse ning hüvitiste parimal juhul.

N-ö kindlustuse ühiskassa on kollektiivse kaitse vorm, milles asjaosaliste kokkuleppeline (sh rahaline) panus ja tegevus kindlustusjuhtumi korral on määratud kindlustustingimustes.

Näiteks investeeringu riski täitumise ehk realiseerumise korral tekkiv kahju on ülemäära suure tõenäosusega toimuvana ette prognoositav, mh kahju olulise ulatusega ning riskihindamise tulemusena oleks arvutuslik teoreetiline kindlustusmakse seetõttu koguni suurem (!) kui hüvitatav kindlustussumma, sest et lisaks kahjuhüvitisele tuleks tasuda ka seltsi tegevuskulud, sh kahjukäsitluse teostamise kulud.

Missugune on (kindlustustehniline) mitte kindlustav risk, mida ei saa kindlustada ehk seda ülemäärast riski ei saa kindlustuskaitse ehk n-ö kindlustuskatte alla võtta (kindlustuskate on kindlustuskaitse ulatus), seda vt: mittekindlustatavad riskid.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee