2.1. Klient on juriidiline isik või füüsiline isik (eraisik), kellega MEDE on kindlustusmaakleri teenuse osutamise käigus või sellel eesmärgil suhelnud ning MEDE kohustub hoidma kliendiga seotud ärisaladust (ehk kliendisaladust, mh kliendi olemasolu kohta) alates temaga suhtlemise algusest.

2.1.1.    Klient (kui kindlustusvõtja) tähendab mh ühtlasi ka seda, et MEDE klient saab olla kahes põhilises rollis ehk olekus: kindlustatud- ning kindlustuskaitse all oleva kliendina – kindlustusvõtjana ja/või kindlustatud isikuna MEDE poolt vahendatud kindlustuslepingus või siis (sh esialgu veel) mitte – ehk n-ö kindlustushuvilisena.

2.1.2.    Klient on vaba – st pooled lähtuvad lepinguvabaduse põhimõttest ning kliendil ei saa olla kohustust MEDE poolt vahendatud kindlustuslepingut sõlmida.


  • KindlTS § 2201.  Saladuses hoidmise kohustus, sh väljavõte KindlTS § 2201 lg 3:
    (3) Saladuses hoidmise kohustus laieneb kindlustusagendile, kindlustusagentuurile, kindlustusmaaklerile ja volitatud töötlejale ning nende juhtidele ja töötajatele.

MEDE andmekaitse-eeskiri, vt:


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee