Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) on kliendi huvide esindaja ning MEDE kindlustusmaakler vahendab eeskätt ettevõtetele (äriklientidele ehk äriühingutele või asutustele) kindlustuslepingute (sh poliiside) sõlmimist järgmistes kahjukindlustuse liikides ja alaliikides, vt alltoodud tabelis:


MEDE kindlustusmaakler selgitab, et ülaltoodud tabelis (ja samad punktid allpool) kindlustatavate riskide loetelus olevad kahjukindlustuse liigid ning alaliigid on ühtlasi olulised märksõnad ehk võtmesõnad (keywords) – käimaks riskihindamise käigus läbi ettevõtte olulised riskid ja aitamaks välja selgitada kliendi kindlustushuvi.


Mede Kindlustusmaakler OÜ (lüh MEDE) – MEDE kindlustusmaakler vahendab järgmisi kindlustuslepinguid:

1 Ettevõtte varakindlustus, sh FLEXA (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft- insurance) jm esmaste (primaarsete) loetletud riskide kindlustus; mh rajatiste ning hoonete kindlustus ja vallasvara kindlustamine.

2 Ärikatkestuse kindlustus ehk ärikatkestuskindlustus jm kaasnevate teiseste (sekundaarsete) lisariskide kindlustus.

3 Vastutuskindlustus, mh üldine tsiviilvastutuskindlustus ja ettevõtte vastutuskindlustus ehk juriidilise isiku vastutuskindlustus; täpsemalt (mh vt siinkohal olevad viited-lingid on vabalt valitud näited): üldine-, ärikliendi-, tegevuse-, ehitise valdaja-, tootja- st toote-, erialane-, tööandja-, meditsiinivaldkonnas: haiglatele, arstidele jne, vt MEDE kodulehel tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustus (vt seltsi teabedokumenti: tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustus) jm koguriski-vastutuskindlustus, sh ettevõtte tsiviilvastutuskindlustus ning ametialane tsiviilvastutuskindlustus. Selle erialase tegevuse vastutuskindlustuse ehk kohustusliku kutsekindlustuse kindlustuskaitse (ehk kindlustuskatte) peavad oma ametialases või kutsetegevuses sõlmima: advokaadid, notarid, audiitorid, kohtutäiturid ja patendivolinikud. Sageli sõlmivad vastutuskindlustuse vabatahtlikult ka arstid, juristid, raamatupidajad, pankrotihaldurid, arhitektid ehk projekteerijad, insenerid, ehitajad, hoonete valdajad, korterelamu ühistu ning mh kodu vastutuskindlustus jne.

4 Finantsriskide kindlustus (sh garantiikindlustus).

5 Ehitus- ja montaažiriskide koguriskikindlustus (ehitusettevõtja ehitusriskide koguriskikindlustus ehk ehituskindlustus või ehitustööde kindlustus CAR – Construction All Risk / paigaldusriskide ehk paigaldustööde kindlustus ehk paigalduskindlustus EAR – Erection All-Risk).

6 Seadmete ja masinate (välise kahju) koguriski-kindlustus (ettevõtja seadmete ja masinate kindlustus ehk masinarikkekindlustus CPM – Contractor’s Plant and Machinery).

7 Masinate (sisemise) purunemise koguriskikindlustus (MB – Machinery Breakdown).

8 Muude tehniliste riskide koguriskikindlustus, mh elektroonikaseadmete ehk elektrooniliste seadmete kindlustus (EEI – Electronic Equipment Insurance, sh haigla meditsiiniseadmete kindlustus ehk meditsiiniseadme kindlustus, IT-seadmete kindlustamine, andmebaaside jms küberkindlustus ehk küberriskikindlustus või küberriskide kindlustus).

9 Vedaja vastustuskindlustus (CMR) ja mh n-ö tolliriskide kindlustus (TIR); vastavalt: Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) ja TIR konventsioon – Transport Internationaux Routier (rahvusvahelised kaubaveod).

10 Veosekindlustus (vastavalt Institute Cargo Clauses – ICC; mh koguriskikindlustus ICC(A); loetletud riskide paketid: ICC(B), ICC(C), jm) ühekordse ja korduva veose kindlustamiseks.

11 Õnnetusjuhtumikindlustus; samuti töötajate kindlustamine ehk ettevõtte personali kindlustus – nn personalikindlustus: mh täiendav ettevõtte tervisekindlustus ehk tööandja ravikindlustus. MEDE kindlustusmaakler palub mitte segi ajada – on olemas ka n-ö riiklik võimalus, vt Eesti Haigekassa – vabatahtlik ravikindlustus.

12 Reisikindlustus, mh reisitõrkekindlustus ning pagasikindlustus.

13 Eravarakindlustus

14 Vabatahtlik sõidukikindlustus (kasko – casco)

15 Kohustuslik liikluskindlustus (LKindlS)

16 Muu kahjukindlustus (sh põllumajandusriskide-, veesõidukite-, lemmikloomade- jm kindlustus).


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee