Lihtsustatult: kindlustusmaakler esindab kliendi ja -agent seltsi huve (Eestis tegutsevad kindlustusseltsid ehk kindlustusandjad vt EKsL ja FI mh Kes on kindlustusvahendaja?) – täpsemalt allpool.


Alljärgnevad väljavõtted on tehtud N.18.02.2021.

KindlTS § 174.Kindlustusmaakler ja kindlustusagent

(1) Kindlustusmaakler on isik, kes tegeleb tasu eest maaklerilepingu alusel kindlustuse turustamisega eesmärgiga soovitada ja vahendada kliendile sõltumatu analüüsi alusel kindlustuslepingut, mis vastab kõige paremini kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele.
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]

(2) Kindlustusagent on isik, kes tegeleb tasu eest agendilepingu alusel kindlustuse turustamisega ühe või mitme kindlustusandja jaoks ja huvides või sõlmib kindlustuslepinguid nende nimel ja arvel.
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]

(21) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu on vastavalt maakleritasu või agenditasu ning igasugune muu majanduslik kasu, sealhulgas muu rahaline või mitterahaline hüve, mida vahendaja saab või mida talle pakutakse seoses kindlustuse turustamisega.
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]

(3) Kindlustusmaakler ja kindlustusagent (edaspidi koos vahendaja) peavad olema kantud vahendajate nimekirja.

(4) [Kehtetu – RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]
….

KindlTS § 184.Kindlustusmaakleri lojaalsuskohustus

(1) Kindlustusmaakler peab oma tegevuses rakendama kõiki meetmeid, mis tagavad kliendi huvide parima kaitse.

(2) Kindlustusmaakler peab vältima kliendi huvidega vastuolus olevaid kindlustusmaakleri tegevusest väljuvaid tegevusi ning vältimatu huvide konflikti puhul tegutsema kliendi huvidest lähtudes.

(3) Kindlustusmaakleril on keelatud samal ajal osutada kindlustuse turustamist mitmele kliendile sama eseme kindlustamiseks sama riski vastu, kui nende klientide huvide vastuolu on selle eseme kindlustamisega seoses mõistlikult eeldatav.
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]

(4) Kindlustusmaakleril on keelatud sõlmida kindlustusandjaga kokkuleppeid või täita kindlustusandja juhiseid, mille alusel kindlustusandja annab kindlustusmaaklerile õiguse määrata iseseisvalt kindlustusmakse suurus sõltuvalt teise kindlustusandja või teiste kindlustusandjate kindlustusmaksete suurusest.
….

KindlTS § 192.Kindlustusmaaklerile kindlustuslepingu turustamisel esitatavad nõuded
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]  


(1) Kindlustusmaakler peab mõistliku aja jooksul enne maaklerilepingu sõlmimist:
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]


1) teatama kliendile oma ärinime ja kontaktandmed;


2) teatama kliendile, et ta tegutseb kliendi huvidest lähtuvalt, turustades talle kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel;
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]


3) viitama vahendajate nimekirjale, kuhu ta on Finantsinspektsiooni poolt kantud, ning võimalusele tema kohta tehtud kannet kontrollida;


4) teatama kliendile kindlustusandja nime, kui ta omab selles kindlustusandjas olulist osalust, samuti kindlustusandja või kindlustusandja emaettevõtja nime, kes otseselt või kaudselt omab kümne või enama protsendi ulatuses tema aktsiaid, osasid või aktsiate või osadega määratud hääli või muud õigust, mis annab võimaluse mõjutada tema juhtimist;


5) avaldama kliendile maakleritasu arvutamise alused;


6) avaldama kliendile, kas teda tasustab klient või kliendi eest kindlustusandja;


7) esitama kliendile oma kehtiva vastutuskindlustuslepingu järgse kindlustusandja või garantiilepingu järgse garantiiandja ärinime ja kontaktid;


8) tegema kliendile teatavaks kindlustusmaakleri tegevuse kohta kaebuse esitamise korra, sealhulgas kindlustusmaakleri tegevuse üle järelevalvet teostava pädeva asutuse aadressi.
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]


(2) Kindlustusmaakler peab iga kord enne kindlustuslepingu sõlmimist ja vajaduse korral ka enne sõlmitud kindlustuslepingu muutmist mõistliku aja jooksul:
[RT I, 17.11.2017, 3 – jõust. 01.10.2018]


1) selgitama kliendi antud teabe alusel välja tema kindlustushuvi ja nõudmised kindlustuslepingule;

….Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee