Vastavalt KindlTS § 223 teostab Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) tegevuse üle järelevalvet Finantsinspektsioon – lüh FI [ENG: Estonian Financial Supervision and Resolution Authority – short FSA].


  • Väljavõte KindlTS § 223 lg 2:

(2) Järelevalve eesmärk on tagada kõigi kindlustusandjate ja vahendajate asutamise, tegevuse ja lõpetamise vastavus seadustele ja teistele õigusaktidele, pidades silmas kindlustusvõtjate, kindlustatute ning soodustatud isikute huvide ja õiguste kaitset.


  • Väljavõte MEDE sise-eeskirjadest, vt:

p 15.1.4. Finantsinspektsioonile andmete esitamise ja teabe avalikustamise kord:
MEDE esitab Finantsinspektsioonile andmed ja aruanded, vastavalt KindlTS § 193 ning valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korrale, mh nende aruannete sisu, vormi, esitamise viisi, sageduse ning tähtaja osas.


§ 3 lg 1: Aruannete esitamine
(1) Kindlustusmaakler ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal esitavad määruse §-s 1 nimetatud aruanded elektrooniliselt, vormindatud XML-dokumendina.